OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Klauzula informacyjna dla:
- pracowników,
- zleceniobiorców i wykonawców dzieła,
- członków organów statutowych Spółki

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę lub cywilnoprawnej oraz jej realizacji, a także w celu wypełnienia obowiązków administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy lub cywilnego lub Kodeksu spółek handlowych, prawa podatkowego, dotyczącego ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, rachunkowości i innych przepisów mających zastosowanie do stosunku pracy, zleceniobiorców i wykonawców dzieła oraz członków organów statutowych Spółki. Podstawą prawną przetwarzania są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

Dodatkowe dane jak: numer telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania, fotografie, numer dowodu osobistego (potrzebne do uzyskania przepustek do innych zakładów – zgodnie z wymaganiami tych zakładów lub do pełnomocnictw) udostępnione za dobrowolną zgodą pracownika lub zleceniobiorcy/wykonawcy dzieła lub członka organów statutowych Spółki. Powyższa zgoda wyrażana jest w formie wyraźnego działania potwierdzającego, polegającego na przekazaniu administratorowi ww. danych ustnie, pisemnie lub elektronicznie. Zgodę mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami z tym, że zastosowanie ma najdłuższy okres przewidziany prawem w odniesieniu do danych osobowych pracowników, zleceniobiorców i wykonawców dzieła, członków organów statutowych Spółki.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: firma konserwująca program FK oraz kadrowo-płacowy, obsługa BHP, firma hostingowa i informatyczna, kancelaria prawna, zakontraktowana placówka medyczna, ZUS, firmy ubezpieczeniowe, firma leasingująca samochody służbowe, urzędy skarbowe, banki, kontrahenci, firmy szkoleniowe, urzędy państwowe, hotele, linie lotnicze.